Misdaden tegen de menselijkheid*.....

Geplaatst door op in Maatschappij
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 1860
  • 0 reacties
  • Abonneer op updates
  • Afdrukken

Ook van toepassing voor partijen welke uitsluitend om financieel gewin en/of met voorbedachtenrade miljoenen (wellicht miljarden) mensen ernstige en blijvende fysieke en geestelijke (gezondheids-)schade berokkenen?

 

White-Collar-Crime.jpg

NEEN het is niet de vergrijzing, niet de vraag om hogere kwaliteit, niet de toename van chronische ziekten, niet de ziekte van Pompe of  Fabry, niet het groeiend aantal invaliden of welke andere groep in de samenleving -hoe genoemd,  genaamd of gekwalificeerd dan ook- welke verantwoordelijk zijn voor de stijging van ziekenzorg (Nederland kent helemaal geen gezondheidszorg) in Nederland.

Het zijn de stille en soms zelfs de luidruchtige producenten van met name voedingsgewassen en voedingswaren. De voedingsindustrie. De vleesindustrie. De farmaceutische industrie en  nog een paar andere industrieën. Zij zijn het welke verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het ziek worden van miljoenen mensen op de hele wereld, dus inbegrepen de mensen in Nederland. Misschien wel, moeten wij die producenten -zowel personen als organisaties en bedrijven- verantwoordelijk stellen voor misdaden tegen de menselijkheid in een proces welke haar weerga in de wereld niet kent.

 

Immers het zijn die producenten, welke willens en wetens schade stoffen/ingrediënten  aan de voeding toevoegen waarvan het bekend is dat deze schadelijk zijn voor de mens en het zijn ook de VN en andere (overheids-) organisaties en autoriteiten, welke bewust de andere kant op kijken of willens en wetens bepaalde producenten de hand boven het hoofd houden en deze soms tientallen jaren met rust laten en door laten gaan met de misdadige praktijken!

Voorbeeld?

Brood is ongeveer het meest gegeten voedingsproduct in Nederland. Tegelijkertijd is de meest voorkomende ziekte in Nederland:  hart en vaatziekten. Deze ziekten en dit soort aandoeningen in het algemeen worden in hoofdzaak veroorzaakt door verkeerde voeding en/of verkeerde stoffen in voeding. Met name een te veel aan ZOUT wordt door wetenschappers aangedragen als één zo niet de belangrijkste oorzaak voor het veroorzaken van hart- en vaatziekten. Grote concerns als Unilever, Grupo Bimbo, CSM en vele andere broodproducenten en toeleveranciers van broodcomponenten, mogelijkerwijze de voedingsindustrie in haar geheel, voegen al jaren achtereen willens en wetens veel te veel en soms zelfs tientallen keren de wettelijk toegestane hoeveelheid zout in o.a. het brood dat u en ik dagdagelijks eten. Daarmee kweken zij dus een gigantische hoeveelheid nieuwe patiënten en houden zij bestaande patiënten in hun greep tot meerdere glorie van de farmaceutische industrie en de ziekenzorg, waarschijnlijk?

Nu praten we in deze nog uitsluitend over zout, maar het gaat natuurlijk over veel en veel meer. De concerns -maar ook u en ik- weten verdraaid goed dat er ook tonnen aan kleurstoffen, geurstoffen, smaakmarkeerders, synthetische, farmaceutische en  wat nog meer stoffen in ons voedsel gemieterd wordt. Elk daarvan kan mogelijk bij grotere of kleinere hoeveelheden al dodelijk of levensbedreigend zijn. De concerns verschuilen zich achter het feit dat zij ’zich aan de wettelijke normen’ houden en vergeten dat juist zijzelf die wettelijke normen door lobbygangsters aandragen en steeds maar weer oprekken. Met als argument dat het om voeding gaat en dat er anders een voedselgebrek ontstaat. Voor het gemak vergeten zij dan maar dat die zogenaamde goedgekeurde additieven toegestaan zijn in geringe hoeveelheden en met minieme hoeveel te consumeren per dag. Probleem is dat het in grote hoeveelheden, in ongeveer alle producten te vinden is zodat de argeloze consument soms meer dan 100x meer dan de veilige hoeveelheid per dag consumeert. DAT is wat de verantwoordelijke industrie nou net even vergeet grondig te communiceren met u en mij.

Chantage van de allereerste orde. Want er is geen voedselgebrek. Wel is er is een criminele zucht naar geld, geld en nog eens geld. Het meeste en het beste voedsel op aarde gaat immers naar…. De vleesindustrie. Boeren gebruiken miljarden tonnen aan mais en, hoe schandelijk, zijn de laatste zeg maar paar jaar massaal overgeschakeld van mais op tarwe voor veevoeder omdat de mais zo duur is geworden. Het is een schande welke zijn weerga niet kent in de wereld. Miljoenen mensen liggen op sterven omdat er geen betaalbaar graan is, geen soja, geen mais, geen tarwe, geen rijst of omdat deze producten onbetaalbaar zijn geworden door speculatie omdat de vraag van de vleesindustrie voor veevoeder gemaakt uit 1e klas voedingsstoffen voor de mens zo groot is. Vlees van koeien is nu eenmaal meer waard dan mensen. Voor 1 kilo vlees gaat 10 kilo graan of groente verloren. Zonder de vleesindustrie en de voedingsindustrie zou er geen honger meer zijn in de wereld. Er is al eens berekend dat wanneer er geen miljarden tonnen goede voeding gebruikt zou worden voor de vleesindustrie en als biobrandstof, een paar landjes als Nederland, België en Luxemburg al in in staat zouden zijn de hele wereldbevolking van eten te voorzien. Maar het gaat dan ook helemaal niet om het welzijn van de mens op aarde maar om het verkrijgen van puissant grote rijkdommen voor een relatief gering aantal mensen.

Zelfs de waren en voedselautoriteit kijkt vrolijk en blij de andere kant op en grijpt niet in. Niet veel in dan toch, want inderdaad eens in de zoveel tijd komt diezelfde autoriteit met een keurig opgesteld “alarmerend” bericht naar buiten en beloven de “criminelen” zich in te spannen ‘in de toekomst’ zich beter aan de wettelijke spelregels te houden. Uit het laatste rapport is te lezen dat meer dan 70% van de producenten zich niet aan de wettelijke voorschriften wenst te houden en meer dan zo hier en daar een sullig boette opleggen doet die zogenaamde ‘autoriteit’ niet. Nou die georganiseerde misdaad betaald dat soort bedragjes gillend van vreugde want het misdadig handelen levert miljarden op, so who cares?

Per saldo draait de Staat der Nederlanden EN DUS U EN IK dus op voor het crimineel functioneren van de voedingsindustrie en ook de farmaceutische industrie en in hun verlengde de ziekenzorg-industrie. Zijn we nu helemaal gek geworden of durven we nu eindelijke eens (internationaal) de handen ineen te slaan en dit intense kwaad bij de wortels aan te pakken en uit te roeien?

De kosten voor de gezondheidszorg stijgen dus niet door de vergrijzing of wat dan ook, maar door crimineel handelen van voedingsproducenten, geneesmiddelenindustrie en de vleesindustrie.

Moeten we niet eens wakker worden en ons de vraag stellen of dit soort handelen niet een crimineel handelen is? Misdaden tegen de menselijkheid? En in dit geval zelfs of toch waarschijnlijk met medeweten, medewerking of gedogen van (internationale) overheden?

*-Misdrijven tegen de menselijkheid worden vaak in één adem genoemd met oorlogsmisdrijven, maar moeten daarvan volgens het uit 1973 daterende proefschrift van de inmiddels hoogleraar strafrecht geworden mr. C.F. Rüter toch worden onderscheiden, omdat ze ook los van een oorlog en tegen een ieder (niet alleen vijandelijk onderdaan) kunnen worden begaan. Rüter karakteriseert het misdrijf tegen de menselijkheid als een van overheidswege geleide of gedulde, min of meer systematische vervolging op grond van ras, geloof, politieke overtuiging en dergelijke, voor zover die vervolging leidt tot de aantasting van rechtsgoederen als leven, lichamelijke integriteit en vrijheid. Het element van de overheidsbewilliging is vereist omdat de internationale strafbaarstelling een inbreuk betekent op de nationale soevereiniteit. De naoorlogse bijzondere rechtspraak heeft ook de maatstaf gehanteerd dat de verweten misdrijven "niet een op zichzelf staand karakter hebben gedragen, maar deel hebben uitgemaakt van een systeem". Het zal doorgaans gaan om gedragingen die ook wel onder het gewone strafrecht vallen; ze worden tot misdrijf tegen de menselijkheid omdat ( in de woorden van een geallieerde rechtbank na de oorlog) "de menselijke persoonlijkheid ten diepste getroffen is".-

0
Trackback URL voor dit artikel

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft

Laat uw reactie achter

Gast dinsdag, 19 november 2019